Om Demens

Demens är en sjukdom som framför allt påverkar närminnet och som primärt drabbar äldre personer. Den insjuknade får svårt att komma ihåg saker, svårt att delta i det sociala livet och, när sjukdomen har framskridit, svårigheter att sköta sin personliga hygien och klara vardagen på egen hand. Det finns olika typer av demensjukdomar och de kan yttra sig på olika sätt, men gemensamt för dem alla är att minnet gradvis försämras. I början av sjukdomsstadiet är det lätt att förväxla demens med vanlig glömska, men i takt med att sjukdomen fortskrider märker man som anhörig att ett sjukdomstillstånd råder. För den drabbade själv är det långt ifrån uppenbart.

Rättigheter för den demente

Demens är i stor utsräckning de anhörigas sjukdom, och det är slitsamt att leva med en nära anhörig som har demens. Ofta upplever man att stödet från kommunen är otillräckligt och det kan också vara svårt att veta vilka hjälp som man har rätt till. Den demente och hans eller hennes rättigheter regleras i socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service till funktionshindrade. Även körkortslagen blir ofta aktuell då den demente löper risk att förlora körkortet då läkarens medicinska bedömning ofta stipulerar att den demente är olämplig som körkortsinnehavare.

Kräv din rätt!

Om man upplever att man från kommunens sida inte får den hjäp som man har rätt till ska man först och främst vända sig till sin biståndshandläggare i kommunen och göra denne uppmärksam på bristerna. Hjälper inte det så kan det bli aktuellt med rättsliga åtgärder. Då kan man kontakta en jurist som hjälper en att driva saken. Har man svårigheter att hitta en lämplig jurist så kan man ta internet till hjälp, googla exempelvis på ”jurist socialhjälp” + din lokalort så kommer du att få relevanta träffar. Eller använd en förmedlingstjänst som exempelvis http://ekonomijuridik.se , där du har möjlighet att få flera offerter från jurister och advokater som är specialiserade på ditt ämne. Kräv din rätt och stå på dig, både för dig egen skull och för din drabbade anhörig!